CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

KIMYO VA KIMYO TEXNOLOGIYASI

NOORGANIK MODDALAR VA MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

Kadirova Z.C., Khujamberdiev M.I., Alimov Z.B.

Bi2WO6 va qaytarilgan grafen oksidi asosidagi kompozit sorbentlarfotokatalizatorlarda sorbsiya jarayonini kompyuter modellash

Shamadinova N.E., Adinayev X.A., Atakuziyev T.A.

Oq sementlar uchun fosfogips va kaolin tuprog'ini termik ishlov sharoitini aniqlab q'shimcha ishlab chiqarish

Mirzakulov X.Ch., Samadiy M.A., Usmanov I.I., Isakov A.F., Kalanov G.U.

Flotatsiyalangan kaliy xloridning fizik-kimyoviy va mahsulot xossalarini oshirish tadqiqoti

Akhmedov M.E., Dadakhodzhaev A.T., Guro V.P.

Ammiakli selitraga kondensiyalovchi qo'shimcha ishlab chiqarish tekhnologiyasi

Xujambrdiyv Sh.M., Arifdjanova K.S., Mirzakulov X.Ch.

Polifosfatlar olish uchun yaroqli bo'lgan natriy tuzlari va eritmalarini olish jarayoni tadqiqoti

Nurmurodov T.I., Turaev M.P., Kucharov B.X., Tairov Z.K., rkaeva N.A.

Past navli Markaziy Qizilqum fosforitlaridan termofosfatli o'gtlar olish jarayoni aprobatsiyasi

Babaxanova Z.A., Aripova M.X., Ruzimova Sh.

Grafit-kaolin sistemasida inert muxitda kuydirishda fazalar hosil b'lish jarayonini 'rganish

Muhamedbaev .., Yaichnikov Ya.M., Muhamedbaev g..

Sanoat miqiyosidagi quvurli sharli tegirmonlarda portlandsement tuyilishining tadqiqi

 

ORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI VA KIMYO

 

Ikramov A., Xolikova S.Dj., Ikramova Sh.A.

Atsetilen spirtlar asosida piridin asoslarining sintezi

Umrzoqov A.T., Muxiddinov B.F., Vapoev H.M., Nurmonov S.E.

Geterogen-katalitik usulda butin-2-diol-1,4 sintezi

 

POLYMER VA KOMPOZIT MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

Kadirov B.M., Kadirov X.I., Turabdjanov S.M.

Navoiy tog'-kon metallurgiya kombinati tasarufidagi korxonalar suv ta'minoti uchun samarali ingibitorlar

Daminova S.S.

DQES usulida impregnirlangan sorbentlar sirtida metall ionlari holatini o'rganish

Azizov T.A., Djumanazarova Z.K.

Magniy nitratining aralash amidli komplekslari

Lutfullayev S.Sh., Farmanov B.I., Tavashov Sh.X.

Polivinil xlorid uchun modifitsirlangan antistatiklar

Xakimov A.M.,Mengliev A.S.,Muxamedgaliev B.A.

Epixlorgidrin va chiqindi asosida olingan qo'ndirmaning sintezi va xossalarini o'rganish

Axmedova .., Teshabaeva E.U.

Elastomer kompozitsiyalar xossalariga to'ldirgichlar disperslik darajasining ta'siri

 

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI, BIOTEXNOLOGIYA, FARMASEVTIA

Axmedov A. N., Abduraximov S.A.

Turli xil navdagi paxta chigitlari mag'zini yanchish jarayoni tadqiqoti

ajibaev T.A., alilov R.M.

Bidentis tripartite o'simligini er ustki qismidan flavonoidlarni ekstraksiyasi

Maxsumov A.G., Mirkamilov Sh.M., Bozorov N.I.

Brom almashgan pirazol hosilalarining farmokologik faolligi