CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

KIMYO VA KIMYO TEXNOLOGIYASI

ORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI VA KIMYO

 

Fayzullayev N.I., Turobjonov S.M.

Tabiiy va neft yo'ldosh gazlaridan aromatik uglevodorodlarning katalitik sintezi

Tabiiy gaz va tarkibi 40%CH4; 10%C2H6; 25%C3H8; 20,3%C4H10; 4,7%C5H12 bo'lgan uglevodorodlar aralashmasining aromatik uglevodorodlarga katalitik o'zgarish jarayoni Zr, Zn va Mo bilan modifitsirlangan bentonitli katalizatorda o'rganilgan. Ularda aromatik uglevodorodlarning hosil bo'lish selektivligi boshlang'ich gazlar aralashmasining tarkibiga bog'liq holda hajmiy tezlik 500-1000 soat-1, 550-750oC harorat da 77,0-86,1% ni, unumi esa 41,6% ni tashkil etadi.

 

Baltabayev U.A., Jurayev A.D., Tulyaganov S.R., Raxmatillayev Sh.

3-ariloksazolidinlar va 3-ariltetragidrooksazin-1,3 larning sintezi va ularning viruslarga qarshi faolligi

3,4-dixloranilinga etilenxlorgidrin yoki allil spirt ta'sir ettirib, N-b-(g)-oksietil-3,4-dixlor-anilin sintezi amalga oshirilgan. N-b-(g)-oksietil-3,4-dixloranilinga ba'zi aldegidlar ta'sir ettirilganda tegishli 3- ariloksazolidinlar va 3-ariltetragidrooksazin-1,3 lar olingan. Olingan moddalarni viruslarga qarshi faolligi o'rganilgan.

 

Nuralieyva G.A., Kadirova Sh.A., Parpiyev N.A. Glitsin va difenilkarbazidni oraliq metallar bilan kompleks birikmalarning tuzilishini fizik-kimyoviy usullar yordamida organish

Metall glitsinatlari asosida difenilkarbazid bilan aralash ligandli kompleks birikmalari sintez qilindi. Sintez qilingan kompleks birikmalarning tarkibi, tuzilishii va xossalari fizik-kimyoviy usullar yordamida o'rganildi.

 

Hayitov R.R., Narmetova G.R.

Tabiiy gazlarni aminli tozalashda fodalaniladigan alkanolaminlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini tadqiq qilish

Turli fizik-kimyoviy usullarni qo'llash orqali tabiiy gazlarni aminli tozalashda foydalaniladigan dastlabki, ishlatilgan va regeneratsiya qilingan alkanolaminlar namunalarining tarkibi tadqiq qilindi.

 

To'raqulov J.U., zizov .., Djumanazarova Z.., Ibodullaeva ..

Kalsiy atsetatining aralash atsetamidli koordinatsion birikmalarini termik tadqiqoti

Kalsiy atsetatning karbamid, tiokarbamid, nitrokarbamid va nikotinamid bilan atsetamidli aralash koordinatsion birikmalarini termik tadqiqoti natijalari keltirilgan.Tarkibi, termik effektlar harorati oralig'i, bosqichlar massasining miqdoriy o'zgarishlari va oxirgi termoliz mahsulotining harakteri aniqlangan.

 

POLIMER VA KOMPOZIT MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

 

Jurayev A.B., Jumanov L.E., Magrupov F.A., Adilov P.I., Alimuxamedov M.G.

Ikkilamchi polietilentereftalat asosida murakkabefirli plastifikatorlarni sintezi va tatqiqi

Ikkilamchi polietilentereftalat asosida murakkab efirli plastifikatorni sintez qilish sharoiti tadqiq qilindi. Pereeterifikatsiya reaksiyasi jarayoniga katalizatorlarning ta'siri 'rganildi. Sintez qilingan murakkab efirli plastifikatorlarni rezina aralashmasida plastifikator sifatida q'llanilishi k'rsatildi. Plastifikator asosida olingan rezinalarning fizik-mexanik xossalari tahlil qilindi.

 

Fzilv S.F., Mvlnv SH.B., Hmidv B.N. Quyi mlkulli plietiln v mtkril kisltsi gtrhlqli hsi-llri ssid pyvnd plimrlr lish v dizl yoqilg'ilri quyi hrrtdgi sslrini yashilshd qo'llnilishi

Quyi mlkulli plietiln v mtkril kislt hmd gtrhlqli birikmlr bnzkszln, bnzkszltin, bnztizln, bnztizltinlrning gidrksimtil silsi ssid pyvnd plimrlr sintz qilindi. Ulrni dizl yoqilg'ilrig turg'unlshtiruvchilr qo'ndirm siftid ishltilgnd szilrli drjd qtish hrrti kmyishi v pst hrrtd qishining yashilnishi niqlndi.

 

Ismailov A.I., uxamedgaliev B.., Ismailov R.I. Epixlorgidrin bilan azot-, fosfor- va kremniy saqlagan birikmalar asosidagi antipirenlarni olinish texnologiyasi va xossalarini o'rganish

 

Turaxujayev S.A., Arslanov Sh.S., Ribalchenko V.S.

Qo'llanilishini ratsionallashtirish bo'yicha izlanish natijalari berilmoqda

 

JARAYONLAR, APPARATLAR, MODELLASHTIRISH

 

Raxmatqariev G.U., Abduraxmonov E.B., Raxmatqarieva F.G.

LiY Seolitda benzol adsorbsiyasining differensial entropiyasi va termokinetikasi

 

Aripjanov O.Yu., Turobjonov S.M., Nurullayev Sh.P.

Kompozitsion absorbentda H2S va CO2 eruvchanligi va aktivatorlarning regenerasiya xossalariga ta'siri

 

Ikramov A, Kadirov H.E., Norbutaev F.B., Xalikova .Dg., Ikramova Sh..

Bentonit va fosfogips asosidagi geterogen katalizatorlarda atsetilenning adsorbtsiysini organish

 

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI VA BIOTEXNOLOGIYA

 

Xasanov A.X., Davranov K. Paxta yanchilmasiga fermentative ishlov berishni moyni ajratish jarayoniga ta'siri

 

Rahmonov K.S., Muratov E., Atamuratova T.I.

Nonni mikrobiologik tozaligini ta'minlash biotexnologik aspektlari

 

Hasanova R.Z., Irnazarov I.

Yumshoq bug'doyning nonboplilik sifatini biokimyoviy va biotexnologik jarayonlari b'yicha baholanishi

 

Botirova D.G'. Bug'doy doniga dastlabki ishlov berish jarayonida begona aralashmalardan tozalash texnologiyasi